Jitsu edge server ver beta / 2024-04-25T20:39:41.000000Z. Configure Jitsu